A Magyar Bábművészek Szövetsége alapszabálya

A Magyar Bábművészek Szövetsége (a továbbiakban: “Szövetség”) a Magyar Köztársaság területén rendszeresen és hivatásszerűen tevékenykedő bábművészek szakmai érdekképviseleti szerve. Tevékenységet önálló szervezetként, a többi hasonló területen működő szervezet működésével összhangban, a Szövetség alapszabályában rögzített elvek alapján végzi.

A társaság neve: Magyar Bábművészek Szövetsége

Angolul: Hungarian Puppet Theatre Association

Franciául: Association du Théatre de la Marionnettes Hongrois

A társaság székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.

A társaság alapítás éve: 1992.

A Szövetség célja, tevékenysége

A Magyar Köztársaság területén rendszeresen és hivatásszerűen tevékenykedő bábművészek szervezetbe tömörítése, közös szakmai érdekeiknek megfogalmazása, védelme és képviselete. Ennek megvalósítására a Szövetség az alábbi feladatokat teljesíti:

- képviseli tagjainak szakmai-művészi érdekeit;

- tevékenykedik a bábművészet rangjának emeléséért, a műfaj minden fórumon való elismertetéséért;

- segíti és támogatja a bábművészek munka- és bérfeltételeinek javítására irányuló törekvéseket;

- véleményt nyilvánít minden olyan fórumon és szervezetben, ahol a bábművészet szakmai kérdéseiről döntenek;

- szoros kapcsolatot tart fenn más színházművészeti és bábjátékos szervezetekkel.

- a magyar bábművészeti kultúra fejlődésének társadalmi eszközökkel való előmozdítása, értékek védelme, tömegbázisának fejlesztése az oktatási struktúrában és a bábszínházi tevékenységben, az ezen a területen működő minden erre igényt tartó szervezet és intézmény szakmai képviselete és összefogása.

- a magyar bábművész kultúra elért eredményeinek, intézményeinek társadalmi rangjának védelme, folyamatosságának biztosítása.

- a bábművészek szakmai képzése

- rendszeresen látogatja a bábművészek előadásait, szakmai vitákat rendez.

- figyelemmel kíséri olyan más művészeti ágak tevékenységét, ahol a báb, mint kifejező eszköz szerephez jut (film, televízió).


Fórumot biztosít:

- a színházművészet szakmai-társadalmi problémáinak kifejezéséhez,

- az érintett szakterületeken az elért eredmények széles körű ismertetéséhez,

- a gazdasági környezettel, a jogi szabályozási anyagokkal kapcsolatos véleménycserékhez,

- a szakterületet irányító hatóságokkal (minisztériumok, önkormányzatok) való kapcsolattartáshoz,

- a külföldi szakmai szervezetekkel és (hazai szervezeteken keresztül) intézményekkel illetve ezek hazai képviseleteivel történő vélemény- és tapasztalatcseréhez.

- felkérés esetén javaslatokkal, illetve szakmai vélemény megfogalmazásával, továbbá információk szolgáltatásával részt vesz a bábművészeti koncepciók kialakításában,

- szakmai elemzéseket, prognózisokat készít(tet) a kulturális folyamatokról,

- részt vesz a szakmát érintő megállapodások, ajánlások kidolgozásában, jogszabályok alkotását, illetve módosítását kezdeményezi.

- törekszik arra, hogy a Szövetség, illetve az általa képviselt szervezetek megkérdezése illetve közreműködése nélkül ne születhessenek az egész bábművész szakmát és a bábszínházakat érintő döntések.


A Tagság keletkezése

- A Szövetség tagja lehet minden olyan bábművész, aki a Magyar Köztársaság területén rendszeresen és hivatásszerűen, bábművészeti tevékenységet végez, ha

a) tevékenységét megfelelő közép-, illetve felsőfokú végzettség alapján végzi, illetve ilyen hiányában

b) legalább két éves szakmai gyakorlattal bír.

- A Szövetségbe történő belépést írásban kell kérni, melyben nyilatkozni kell a fenti pontban megjelölt feltételek fennállásáról és az alapszabályban, illetve a Szövetség határozataiban foglaltak elfogadásáról és megtartásáról. A jelen pontban említett kérvényhez csatolni kell a Szövetség két tagjának írásos nyilatkozatát is (ajánlólevél), amelyben a Szövetség említett tagjai javasolják a Szövetségnek, hogy tagjai közé a kérvényezőt vegye fel;

- A tagfelvételről az elnökség határoz. Elutasítás esetén a jelentkező 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet, amely kétharmados többséggel dönt a jelentkező felvételéről.


A Tagság megszűnése

- halálozással;

- kilépéssel, ha a tag ezt az elnökségnek írásban bejelenti;

- kizárással, ha a tag az alapszabály rendelkezéseit megszegi, céljával, határozataival ellentétesen cselekszik

- kizárással, ha éves tagdíjhátraléka van és azt figyelmeztetés ellenére sem fizeti meg;

- kizárással, ha súlyos etikai vétséget követ el.

 

A Tagok jogai

- Minden tag részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein.

- Minden tag jogosult a Szövetség szolgáltatásainak igénybe vételére.

- Minden tag jogosult szavazati joggal részt venni a Szövetség közgyűlésein, az ott felmerülő kérdések megvitatásába és a határozatok meghozatalába bekapcsolódni, valamint indítványokat, beadványokat, kérdéseket terjeszteni a közgyűlés és a Szövetség más szervei elé.

- Minden tag a Szövetség bármely tisztségére és szervébe választhat és választható.

- A Szövetség valamely szervének jogszabálysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.


A Tagok kötelességei

- A tagok kötelesek a Szövetség tevékenységében aktívan részt venni, célját és törekvéseit együttműködésükkel és információkkal támogatni, határozatait megtartani;

- A tagok kötelesek tagdíjaikat és a közgyűlés által megállapított egyéb költségeket - a határozatok szerint - késedelem nélkül megfizetni. A tagsági díjak és az egyéb befizetések nagyságáról és a befizetés módjáról a közgyűlés kétharmados többséggel határoz.


A Szövetség szervezeti felépítése

- A közgyűlés

- Az elnökség

- Etikai Bizottság

- Egyéb ad hoc bizottságok


A közgyűlés

- A Szövetség legfőbb szerve, amely a Szövetséget érintő valamennyi kérdésben döntést hozhat, javaslatokat tehet a Szövetség egész tevékenységével kapcsolatban;

- A közgyűlés kizárólagos hatásköre:

- az alapszabály megállapítása és módosítása

- a szervezet költségvetésének meghatározása, végrehajtásának elfogadása,

- az elnökség állandó tagjainak megválasztása, visszahívása,

- az elnökség és a bizottságok éves beszámolójának elfogadása,

a szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének illetve feloszlásának kimondása

- az Etikai Bizottság eljárási rendjének meghatározása.

- Döntéseit - ha a jelen Alapszabály, illetve a közgyűlés esetileg másképp nem határoz, - nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza;

- A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer az elnökség hívja össze. Tisztújító közgyűlést - ha a tagság másképp nem határoz - négyévenként kell tartani.

- A tagokat a közgyűlésről legalább két héttel korábban, a napirend megjelölésével, írásban kell értesíteni;

- A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Amennyiben határozatképtelenség miatt a közgyűlést el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvetett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, erre utalni kell a meghívóban;

- Kivételes esetben, az elnökség levélben is kérheti a tagok állásfoglalását, kivéve a tisztújító közgyűlésen;

- A levélben leadott szavazás mindig nyílt szavazásnak minősül;

- A Közgyűlést össze kell hívni, amennyiben a tagok egyharmada azt írásban kéri, az ok és a cél megjelölésével. Ez esetben az elnökség a Közgyűlést húsz (20) napon belül köteles összehívni.


Az Elnökség

- A Szövetség ügyintéző, képviseleti szerve, amely a közgyűlések között irányítja a Szövetség ügyeit, és dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe;

- Tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni;

- Az öt tagú elnökség megbízatása négy évre szól. Az elnökség saját tagjaiból választ elnököt és elnökhelyettest;

- Az elnök a szervezetet önállóan képviseli, irányítja az elnökség munkáját, de önállóan döntést nem hozhat; Az elnök tartós akadályoztatása esetén a Szövetséget az elnökhelyettes képviseli.

-

- Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülést tart, melyet az elnök hív össze. Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha az elnök és legalább két további tag jelen van.

- Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt;

- Az üléseket az elnök vezeti.

- Az ülésekről az elnök rendszeresen tájékoztatja a tagságot;

- Az elnökség megbízása tartamára működési programot dolgoz ki;

- Szükség esetén megválasztja a három (3) fős Etikai Bizottságot;

- Az elnökség a legfontosabb problémák megoldására ad hoc bizottságot hozhat létre.

- Az elnökség előterjesztéseket tesz szakmai díjakra;

- Az elnökség tagjai bármikor visszahívhatók. A visszahívást a Szövetség bármely tagja kezdeményezheti. A visszahíváshoz a közgyűlés kétharmados többsége szükséges.


Etikai Bizottság

- Az Etikai Bizottság feladata, hogy szükség esetén kivizsgálja a Szövetség tagjainak a jelen Alapszabályban meghatározottakkal, illetve a Szövetség testületeinek határozataival össze nem egyeztethető magatartását.

- Az Etikai Bizottság két tagját, illetve a Bizottság elnökét az elnökség választja meg a Szövetség tagjai közül.

- A Bizottság eljárási rendjét – a jelen Alapszabály keretei között - a közgyűlés határozza meg. A Bizottság eljárása során mindvégig biztosítani kell az érintett tag(ok) részvételét.

- Amennyiben az Etikai Bizottság megállapítja, hogy a Szövetség valamely tagja az alapszabály rendelkezéseit megszegi, határozataival ellentétesen cselekszik, illetve súlyos etikai vétséget követ el, határozatával az érintett tago(ka)t kizárhatja a Szövetségből, illetve tagsági jogai(ka)t meghatározott időre felfüggesztheti.

- Az Etikai Bizottság határozata ellen a Bizottság határozatával érintett személy, a Bizottság határozatának kézhez vételétől számított tizenöt (15) napon belül a Közgyűléshez fellebbezhet.


A Szövetség gazdálkodása

A Szövetség az érvényes gazdálkodási és számviteli szabályok szerint önállóan gazdálkodik.


A Szövetség bevételei

- a tagok által fizetett tagdíjak;

- a jogi és magánszemélyek hozzájárulásai,

- a Szövetség céljának megvalósítása érdekében - a közgyűlés döntése alapján, kivételes esetben jelentkező - gazdasági, vállalkozási bevételek,

- egyéb, alapítványi támogatások, pályázati összegek.


A Szövetség kiadásai

- a tevékenység célja megvalósítása érdekében felmerült költségek,

- az esetleges gazdasági, vállalkozási tevékenység kiadásai,

- egyéb költségek.

A Szövetség gazdasági tevékenysége, éves költségvetés alapján történik, melyet a közgyűlés állapít meg, illetve végrehajtását elfogadja. Az elfogadott költségvetéstől eltérni csak közgyűlési határozat alapján lehet. Bármilyen gazdasági tevékenység az elnökség döntése alapján történhet. E tevékenység szabályos folytatására (könyvvezetés, pénzkezelés, utalványozás, vagyonkezelés, stb.) megbízhatja valamely tagját, illetve tagjait vagy / és szakembert illetve szakembereket alkalmazhat, kérhet fel.


A Szövetség megszűnése

- A Szövetség feloszlik, ha azt a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja;

- A közgyűlés kétharmados többséggel kimondhatja, hogy a szervezet más társadalmi szervezettel egyesül;

- A Szövetség a bíróság feloszlathatja, ha működése az Alkotmányba ütközik, bűncselekményt és bűncselekményre való felhívást valósít meg, valamint, ha mások jogainak és szabadságának sérelmével jár;

- A bíróság megállapíthatja a szervezet megszűnését, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan a törvényben meghatározott létszám alatt van;

- A Szövetség megszűnése esetén a közgyűlésnek kell határoznia a megmaradt vagyon felhasználásáról. A megszűnéssel kapcsolatos feladatokat a közgyűlés által kijelölt felszámoló(k) teljesítik.

Budapest, 2003. március 31.